Yhdistyksen säännöt

SAVINIEMEN ASYKASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 §    YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

    Yhdistyksen nimi on Saviniemen asukasyhdistys ry, kotipaikka on Haminan kaupunki ja toiminta- alueena on Saviniemen kaupunginosa.

2 §    TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää saviniemeläisten yhteisiä asumiseen liittyviä etuja, alueen viihtyvyyttä, palvelutasoa ja kaupunginosan omaleimaisuuden ja kulttuurihistoriallisen arvon säilymistä. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää saviniemeläisten yhteistä vapaa- ajan toimintaa.

3 §    TOIMINTAMUODOT

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

–     tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille ja eri yhteisöille

–     seuraa kaupungin viranomaisten, virastojen ja muiden toimielinten toimintaa sekä ottaa kantaa ja vaikuttaa esityksin kaavoitus-, rakennus-, yms. suunnitelmiin siten, että se tukee alueen viihtyisyyden säilymistä

–     järjestää talkoita ja asukaslähtöistä harrastustoimintaa

–     tekee tarkoitustaan edistävää yhteistyötä muiden yhteisöjen kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

–    kerätä jäsenmaksuja ja järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia ja varainkeräyksiä

–    järjestää myyjäisiä ja kirpputorimyyntiä

–    vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

Yhdistys voi liittyä jäseneksi valtakunnallisiin ja paikallisiin jäsentensä etuja ajaviin liittoihin ja yhdistyksiin tai erota niistä yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jota on kannattanut ainakin 2/3 läsnä olevista jäsenistä.

4 §    JÄSENEKSI LIITTYMINEN JA JÄSENMAKSUT

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö, joka asuu Saviniemen asuinalueella. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä myös entinen saviniemeläinen tai Saviniemestä kiinnostunut henkilö. Varsinaiseksi tai kannatusjäseneksi voi liittyä ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa taikka suullisesti yhdistyksen puheenjohtajalle tai muulle yhdistyksen hallituksen jäsenelle.

Varsinaiseksi tai kannatusjäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen toiminnassa ansioitunut jäsen voidaan yhdistyksen hallituksen päätöksellä nimittää kunniajäseneksi. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistyksen vuosikokous määrää jäsenmaksun kullekin jäsenryhmälle kutakin vuotta varten erikseen. Hallitus pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Luetteloon merkitään kunkin jäsenen täydellinen nimi, asuinosoite ja kotipaikka.

5 §    YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistyksen hallitus katsoo jäsenen eronneeksi, jos jäsen jättää jäsenmaksunsa maksamatta kahtena perättäisenä vuotena.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai jos hän ei enää täytä jäsenyyden ehtoja. Jäsenellä on oikeus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöksen tekemistä.

6 §     YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi ( 5 ) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi ( 2 ) varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan, muiden varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Muista varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä puolet eroaa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat jäsenet valitaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Tarvittaessa sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan kutsua hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme ( 3 ) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Puheenjohtajan ollessa estynyt koollekutsujana toimii varapuheenjohtaja. Yhdistyksen hallituksen kokouksiin annetaan kutsu viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko kirjallisesti tai henkilökohtaisesti.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. uuden hallituksen tulee pitää järjestäytymiskokous kuukauden sisällä valinnasta. Hallitus voi nimetä avukseen työryhmiä erikseen nimettyä tehtävää varten. Työryhmään tulee kuulua vähintään yksi hallituksen jäsen.

Hallituksen varsinaisen jäsenen erotessa kesken toimikauden, varajäsen toimii hänen tilallaan  toimikauden loppuun saakka.

Hallituksen tehtävä on

–    valvoa, että toiminnassa noudatetaan yhdistyksen sääntöjä, yhdistyslakia ja yhdistyksen kokouksien tekemiä päätöksiä

–    johtaa yhdistyksen toimintaa ja toimeenpanna kokousten päätökset

–    hoitaa yhdistyksen taloutta ja hallintoa, joiden hoidosta se on vastuuvelvollinen yhdistyksen kokoukselle

–    päättää jäsenten hyväksymisestä yhdistykseen

–    pitää jäsenluetteloa

–    laatia kalenterivuosittain yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös

–    laatia kalenterivuosittain toimintasuunnitelma ja talousarvio

–    päättää kunniajäsenen nimittämisestä

–    valvoa asettamiensa työryhmien työskentelyä

7 §    YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous on vuosikokous, joka pidetään joka vuosi helmi- toukokuun aikana hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokous tai ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Vuosikokouskutsu ja ylimääräinen kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista ( 14 ) päivää ennen kokousta yhdistyksen jäsenille jaettavalla kirjallisella tiedotteella tai paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä.

8 §    YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.    kokouksen avaus

2.    valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.    hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.    esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto

6.    päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7.    vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus, perintäaika ja – tapa, tilintarkastajien, puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, toimikuntien vetäjien palkkiot, kokouspalkkiot sekä kulukorvaukset

8.    valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi

9.    valitaan muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

10.    valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle tammikuun loppuun mennessä.

9 §    YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, aina jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

10 §    TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen sääntömääräistä vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle kahta viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta.

11 §    SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos esitys on tehty sääntöjen mukaisessa järjestyksessä, ja jos vähintään 3/4 läsnä olevista äänestykseen osallistuvista äänestää sen puolesta. Sääntömuutos on mainittava kokouskutsussa.

12 §    YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistys purkautuu, jos kahdessa peräkkäisessä asiaa käsittelemään kutsutussa yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa läsnä olevista jäsenistä niin päättää. Päätös toisen kokouksen ajankohdasta tulee tehdä ensimmäisessä asiaa käsittelemään koolle kutsutussa kokouksessa. Kokousten väliaika on vähintään yksi kuukausi. Yhdistyksen purkauduttua luovutetaan sen omaisuus yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.

13 §   MUUT MÄÄRÄYKSET

Siltä osin kuin nämä säännöt eivät sisällä erillisiä määräyksiä, noudatetaan yhdistyslain kulloinkin voimassa olevia määräyksiä.

Säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 31.3. 2008.